Obchodní podmínky

Ochrana Vašich dětí pomocí mobilního telefonu

Služba NajduTě pomáhá rodičům mít kdykoliv přehled o tom, kde jejich dítě právě je. K pořízení stačí mít jakýkoliv telefon se SIM kartou. Vyhledání dítěte do 9,5 vteřiny funguje všude, kde má mobilní telefon signál.

Co je NajduTě? Kupte si NajduTě
Naši spokojení zákazníci Spokojený zákazník lokátoru NajduTě

O službě NajduTě.cz jsem si přečetla v novinách. Protože mám 2 dcery, rozhodla jsem se, že jedné NajduTě koupím, abych měla klid. Už párkrát se stalo, že Nikola se zapovídala s kamarádkami ve škole a měla vypnuté zvonění. Teď už vím, že je případně v pořádku.

Karolína 37 Nižbor Spokojený zákazník lokátoru NajduTě

Dobrý den, s NajduTě jsem spokojený, vyřešil mé obavy o Lukáška. Kluk je ve věku, kdy je pořád venku s kamarády a ne vždy se vrací včas domů. Teď jen zavolám do NajduTě a hned vím, že Lukáš je a mohu pro něj zajet, když pospíchám.

Leoš 38 Haná Spokojený zákazník lokátoru NajduTě

Když jsem si aktivovala službu NajduTě, sama jsem si několikrát vyzkoušela kde je Karolínka. S Kájou jsme se domluvily na tom, že případně když se jí nedovolám, použiju službu NajduTě, abych měla klid, že se jí nic nestalo.

Pavlína 40 Praha Spokojený zákazník lokátoru NajduTě

Hodnotím NajduTě jako dobrý nápad. Předchází situacím, které by žádný rodič neměl prožít. NajduTě jsem kopil z čistě preventivního hlediska, a tak jej taky vnímám.

Karel 32 Praha Spokojený zákazník lokátoru NajduTě

Dobrý den, chtěla jsem...máte sklep? A mohla bych ho vidět?

Marcela 33 Most
1 2 3 3 3

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY "Najdu Tě"
(dále jen "Obchodní podmínky")

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Smluvních stran při provozu a užívání Služby, blíže specifikované v těchto Obchodních podmínkách. Aktuální znění se nachází na internetových stránkách Poskytovatele www.najdute.cz/podminky. Pro ověření autentičnosti jsou Obchodní podmínky v plném znění ke stažení ve formátu PDF opatřeným platným digitálním kvalifikovaným podpisem Poskytovatele.

1.1 Zakoupením aktivačního kódu získává Kupující či třetí osoba, které Kupující sdělí aktivační kód, možnost aktivovat níže popsaným způsobem službu "Najdu Tě" (dále jen "Služba") umožňující určení polohy SIM karty zákazníka společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen "TMCZ"), který Službu aktivuje (dále jen "Klient").

1.2 Kupujícím se rozumí osoba, která zakoupí aktivační kód Služby (a) v tištěné podobě nebo (b) elektronicky na internetových stránkách Poskytovatele.

1.3 Služba umožňuje Poskytovateli zjistit geografickou polohu SIM karty Klienta, tedy získávat údaje o jejím geografickém umístění.

1.4 Informací o poloze SIM karty je údaj o aktuální geografické poloze SIM karty Klienta (dále jen "Chráněná SIM") získaný v rámci partnerského řešení Poskytovatele a TMCZ. Poskytovatel za níže uvedených podmínek tuto informaci sdělí Klientovi, nebo jím pověřené osobě, která bude uvedena v níže uvedeném aktivačním formuláři a která sdělí pracovníkovi Aktivační linky Poskytovatele tajné přístupové heslo. Plné využití Služby je možné pouze na území České republiky (dále jen "ČR"). Pokud se Chráněná SIM nachází mimo území ČR (v roamingu) je sdělení o geografické poloze omezeno na informaci o tom, na území kterého státu se Chráněná SIM nachází a v jaké mobilní síti je aktuálně registrována.

1.5 Poskytovatelem Služby je společnost GOPE Systems, a.s., IČ: 24831271, se sídlem Praha 4, Záběhlice, U mlýna 1755/5, PSČ 141 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 17076.

II. AKTIVACE SLUŽBY "Najdu Tě"

2.1 Aktivací Služby se rozumí úspěšné a řádné aktivování Služby prostřednictvím aktivační telefonní linky Poskytovatele (dále jen "Aktivační linka").

2.1.1 Po zakoupení aktivačního balíčku Kupujícím, je Klient oprávněn kontaktovat Aktivační linku, jejíž číslo je uvedeno v aktivačním balíčku Služby. Na Aktivační lince sdělí Klient identifikační kód a tajný Aktivační kód, uvedené na kartě v Aktivačním balíčku a chráněný stíracím polem a údaje nutné pro zaslání aktivačního formuláře. Aktivační formulář může být zaslán Klientovi elektronicky, nebo doporučeně poštou. Po vyplnění aktivačního formuláře a jeho odeslání na emailovou adresu Poskytovatele ve formátu PDF v případě, že byl Klientovi aktivační formulář doručen elektronicky, nebo písemně na adresu sídla Poskytovatele v případě, že aktivační balíček Klient obdržel poštou, bude Klient kontaktován na základě údajů uvedených ve formuláři pracovníkem Aktivační linky. Pracovník Aktivační linky ověří totožnost Klienta a Chráněné SIM. Po ověření funkčnosti Služby pro konkrétní Chráněnou SIM pracovníkem Poskytovatele bude Klient vyzván pracovníkem Aktivační linky ke sdělení zvoleného Přístupového hesla pro komunikaci s Operační linkou. Sdělením Přístupového hesla pracovníkovi Aktivační linky dojde k uzavření smlouvy o poskytování Služby mezi Klientem a Poskytovatelem.

2.2 Sdělením přístupového hesla na základě vyžádání pracovníka Aktivační linky dojde k aktivaci Služby. Přístupové heslo se musí skládat nejméně ze dvou existujících českých slov (příklad "červený pomeranč").

2.3 K aktivaci Služby je nutné, aby Klient uvedl do aktivačního formuláře nebo v průběhu aktivace na Aktivační lince povinně tyto identifikační údaje:

 • (a) jméno a příjemní Klienta
 • (b) rodné číslo Klienta
 • (c) adresa trvalého bydliště Klienta
 • (d) telefonní číslo odlišné od telefonního čísla Chráněné SIM. Na takto uvedené číslo bude Poskytovatel kontaktovat
 • Klienta pro dokončení Aktivace.
 • (e) telefonní číslo Chráněné SIM, tedy SIM karty, jejíž geografickou polohu umožní Služba zjistit. Další identifikační údaje jsou nepovinné a slouží zejména pro kontakt Poskytovatele a Klienta a zkvalitňování Služby.

Mezi takové údaje patří:

 • (f) pohlaví osoby, která bude mít v držení a užívání Chráněnou SIM ("Chráněná osoba" jak je definován níže)
 • (g) emailová adresa Klienta, ID datové schránky

Poskytnutím všech výše uvedených údajů Klient souhlasí s jejich zpracováním k obchodním a marketingovým účelům, včetně provádění průzkumu trhu a nabízení obchodu a služeb. Klient dále souhlasí s informováním (zejména formou obchodního sdělení) o službách a produktech a o službách a produktech třetích stran (dále souhrnně jen "Sdělení"), a to užitím adresy, telefonních čísel nebo emailové adresy Klienta. Ve všech takovýchto Sděleních bude uvedeno, jakým způsobem se lze od zasílání Sdělení odhlásit.

2.3.1 Veškerá komunikace mezi Klientem a Poskytovatelem bude zaznamenávána. Uchovávání a nakládání se všemi záznamy bude prováděno v souladu s platným právním řádem ČR.

2.4 Klient se vyplněním aktivačního formuláře zavazuje, že Chráněnou SIM bude používat výlučně sám či její užívání umožní výlučně nezletilé osobě, jejímž je zákonným zástupcem, a to pouze do dne, předcházejícího dni, kdy taková osoba dosáhne zletilosti (dále jen jako "Chráněná osoba").

2.5 Umožnit užívání Chráněné SIM Chráněné osobě je však možné pouze za předpokladu, že již při aktivaci Služby uvede Klient o takové Chráněné osobě, jejímž je zákonným zástupcem, následující údaje:

 • (a) křestní jméno Chráněné osoby používající Chráněnou SIM
 • (b) telefonní číslo Chráněné SIM

Uvedené údaje je Klient povinen sdělit Poskytovateli také v případě, že Chráněná SIM je užívána jinou nezletilou osobou, než Chráněnou osobou, jejíž údaje byly sděleny v okamžiku aktivace Služby a to nejpozději v okamžiku, kdy je Chráněná SIM předána této jiné nezletilé osobě.

Klient je povinen informovat Chráněné osoby starší 15 let, kterých je zákonným zástupcem, prokazatelným způsobem o aktivaci Služby a jejích možnostech na Chráněné SIM a to předtím, než těmto její užívání umožní popř. v den 15 narozenin takové Chráněné osoby, dosáhne-li tohoto věku v průběhu užívání Chráněné SIM. Vzor formuláře o tom, že Klient sdělil informace o aktivaci Služby Chráněné osobě před dosažením patnácti (15) let věku, je k dispozici na stránkách www.najdute.cz/15 Takto vyplněný formulář je Klient povinen na základě písemného nebo elektronicky zaslaného požadavku Poskytovatele předložit.

2.6 Dále je Klient povinen v aktivačním formuláři uvést údaje umožňující elektronický platební styk nebo číslo účtu, a to za účelem provádění úplaty za Službu.

2.7 Klient je rovněž povinen v aktivačním formuláři stanoveným způsobem potvrdit svůj souhlas (v případě písemného formuláře také svým podpisem) s Obchodními podmínkami a aktivací Služby.

III. PODROBNÝ POPIS SLUŽBY Najdu Tě

3. Podrobný popis aktuálně dostupných služeb a tarifů k nalezení na webových stránkách Provozovatele: www.najdute.cz/tarify

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Minimální doba trvání smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem je stanovena dle aktuálního tarifu.

4.1.1 Cena za užívání Služby sestává z

 • (a) předplatného či paušálu odpovídajícího zvolenému tarifu, dle aktuálního ceníku, který je knalezení na webové adrese www.najdute.cz/cenik. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli aktuální ceník upravit.
 • (b) poplatku za využití částí Služby na vyžádání Klientem

4.2 Poskytované slevy

Podrobný popis aktuálně dostupných služeb a tarifů, včetně poskytovaných slev k nalezení na webových stránkách Provozovatele: www.najdute.cz/tarify

4.3 Způsob úhrady je Klient oprávněn zvolit při aktivaci, a to

 • (a) bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele
 • (b) souhlasem s prováděním pravidelných automatických plateb z účtu Klienta, ve prospěch Poskytovatele (Klient je v takovém případě povinen zřídit bankovní inkaso ve prospěch Poskytovatele)
 • (c) zahrnutím úhrady za Služby do vyúčtování služeb poskytovaných TMCZ (dále jen "Společné vyúčtování").

4.3.1 Pokud Klient zvolí v aktivačním formuláři možnost úhrady dle bodu 4.3, písm.

 • (a) bude mu v případě tarifu s měsíčním paušálem po aktivaci Služby, následující pracovní den po konci každého kalendářního měsíce, kdy došlo k využití Služby či její části (např. "Okamžité sdělení") odesláno Vyúčtování na částku odpovídající cenám dle zvoleného tarifu. Splatnost takové faktury bude dvacet (20) dnů ode dne doručení Klientovi;
 • (b) v případě uhrazení předplatného na zvolené období, následující pracovní den po konci každého kalendářního měsíce, kdy došlo k využití Služby odesláno Vyúčtování na částku odpovídající zvolenému tarifu. Splatnost takové faktury bude dvacet (20) dnů ode dne doručení Klientovi;

4.3.2 Pokud Klient zvolí v aktivačním formuláři možnost úhrady dle bodu 4.3, písm. (b), bude mu po řádném vyplnění a odeslání aktivačního formuláře odečtena první částka za používání Služby nebo její části odpovídající zvolenému tarifu, a to z účtu odpovídajícího sděleným údajům dle bodu 2.6. Na takto odečtenou částku bude Klientovi do dvaceti (20) kalendářních dnů ode dne odečtení zasláno Vyúčtování. Při následujících platbách bude postupováno obdobně.

4.3.3 Pokud nedojde k úhradě první paušální částky nebo předplatného v souladu s článkem 4.3.1 nebo 4.3.2 těchto Obchodních podmínek ve lhůtě splatnosti uvedené na příslušném Vyúčtování, je-li zvolena úhrada převodem, nebo nepodaří-li se příslušnou částku odečíst z účtu k platební kartě uvedené v aktivačním formuláři, dojde k deaktivaci Služby, a čísla uvedená v aktivačním balíčku pozbývají platnosti.

4.4 V případě využití části Služby Okamžité sdělení, jak je tato definována dle bodu 3 těchto Obchodních podmínek, bude Klientovi její využití vyúčtováno a úhrada bude provedena shodným způsobem, jaký zvolil Klient pro úhradu za Služby dle bodu 4.3 těchto Obchodních podmínek

 • a) v případě úhrady bezhotovostním převodem dle 4.3. písm. a) nebo inkasem dle bodu 4.3 písm. b) bude zasláno Vyúčtování do 20. dne následujícího měsíce po poskytnutí části Služby,
 • b) nebo bude vyúčtování zasláno v rámci Společného vyúčtování.

Vyúčtování, včetně Společného vyúčtování musí obsahovat všechny zákonné náležitosti daňového dokladu (faktura). Vyúčtování jsou zasílána elektronicky. Pouze v případě, kdy o to Klient výslovně požádá, jsou vyúčtování zasílána na doručovací adresu, kterou Klient uvedl při aktivaci Služby. Zasílání Vyúčtování poštou je zpoplatněno manipulačním poplatkem ve výši 20,- Kč za 1 vyúčtování. Manipulační poplatek nebude účtován v případě zaslání Společného vyúčtování.

4.4.1 V případě, že Klient zvolí způsob možnost úhrady dle bodu 4.3 písm. a), je Vyúčtování splatné do 20 dnů po jeho doručení Klientovi, v případě, že Klient zvolí způsob úhrady inkasem, bude vyúčtovaná částka splatná okamžikem využití části Služby dle bodu 3. těchto Obchodních podmínek a bude automaticky odečtena z bankovního účtu Klienta uvedeného při aktivaci.

4.5 Nedoje-li k úhradě ceny za využití Služby nebo její části ve lhůtě dle příslušného Vyúčtování nebo, nepodaří-li se odečíst částku odpovídající této ceně, může dojít k pozastavení Služby, pokud nedojde k uhrazení dlužné částky za využívání Služby nebo její části ani po upomínce Klienta zaslané elektronicky. Upomínka je v případě prodlení úhrady vyúčtované částky za využívání Služby (dále jen "Prodlení") zasílána první kalendářní den Prodlení. Následně každý pátý (5) den Prodlení může být Klientovi zasílána jedna (1) upomínka formou SMS, která bude zpoplatněna manipulačním poplatkem 15,- Kč/SMS.V případě Prodlení je Klient povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 % z dlužné částky za každý den takového Prodlení. Oproti dlužné částce může být započítána částka uhrazeného předplatného za Služby.

4.6 Pokud dlužná částka převýší zbývající část předplatného za Služby, poskytování Služby automaticky končí v den, kdy dojde k takovému převýšení. Klient obdrží vyúčtování dlužné částky s dobou splatnosti do 7 dnů od jeho doručení dle bodu 4.4. těchto Podmínek.

V. UKONČENÍ A VÝPOVĚĎ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

5.1 Poskytování služeb končí dnem uplynutí doby, na kterou bylo poskytování služby předplaceno, nebo na kterou bylo sjednáno poskytování Služby, dle konkrétního Klientem zvoleného tarifu, jestliže bude Poskytovateli nejpozději 14 dnů před ukončením doby, na kterou byla Služba sjednána, doručeno doporučeným dopisem na formuláři uvedeném na webových stránkách www.najdute.cz/zruseni,nebo odesláním formuláře v PDF formátu podepsaném kvalifikovaným certifikátem emailem nebo datovou schránkou oznámení, že Klient nehodlá v smluvním vztahu pokračovat a smluvní vztah ukončuje. V opačném případě se doba poskytování Služby automaticky prodlužuje o stejnou dobu, na kterou byla sjednána či předplacena, přičemž paušály či předplatné za toto další období budou uhrazeny stejným způsobem, jaký Klient zvolil při aktivaci, s tím, že Vyúčtování bude odesláno do 7 dnů od posledního dne původně sjednané či předplacené doby poskytování Služby. V takovém případě dojde k úhradě ceny za využívání Služby obdobně dle bodu 4.3. těchto Obchodních podmínek.

5.1.1 Pokud bude při úhradě za vyúčtování postupováno obdobně dle bodu 4.4 písm.

 • a) bude Služba poskytována do dne splatnosti uvedeného na zaslaném Vyúčtování. Nedojde-li k uhrazení fakturované částky řádně a včas, poskytování Služby bude pozastaveno prvního dne prodlení Klienta s její úhradou. V takovém případě je Klient povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši fakturované částky s DPH.

5.2 Poskytovatel je oprávněn vypovědět poskytování Služby písemně s okamžitou účinnosti k okamžiku doručení takové výpovědi Klientovi v případě podezření z porušování Obchodních podmínek. V případě výpovědi dle tohoto bodu je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat Klientovi jednorázový administrativní poplatek ve výši 200,- Kč.

5.3 Poskytovatel je oprávněn písmeně vypovědět poskytování Služby i bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 1 měsíce, která počne běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení odpovědi Klientovi.

5.4 V případě výpovědi dle bodu 5.2 a 5.3 je Poskytovatel povinen vyúčtovat a uhradit zbývající částku, kterou Klient uhradil za zbývající předplacené období, kdy již Služba nebude poskytována.

VI. OCHRANA DAT A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Klient si výslovně přeje a souhlasí s tím, že veškeré údaje, které poskytuje Poskytovateli, budou sloužit k identifikaci Klienta, aktivaci a využívání Služby nebo její části a Poskytovatel je oprávněn taková data shromažďovat. Klient současně souhlasí s nakládáním, shromažďováním a archivací dat sloužících ke zjišťování geografické polohy a/nebo pohybu Chráněné SIM a o její geografické poloze či pohybu. Takové údaje (zejména LPIN, tel.č. Chráněné SIM, záznam uskutečněné komunikace mezi Klientem a Poskytovatelem) je Poskytovatel povinen zlikvidovat po uplynutí lhůty 60 dnů ode dne zániku Smlouvy, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy jinou lhůtu.

6.2 Klient je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas dle bodu 6.1 písemnou formou na adresu Poskytovatele. Nejpozději do 2 pracovních dnů od dne doručení tohoto odvolání zároveň dojde k ukončení poskytování Služby a smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem. V takovém případě bude postupováno obdobně dle bodu 5.4 těchto Obchodních podmínek s tím, že za takový způsob ukončení poskytování Služby je Poskytovatel oprávněn účtovat Klientovi administrativní poplatek ve výši 400,- Kč. O ukončení poskytování Služby bude Klient informován písemně způsobem dle odst. 7.1 těchto Obchodních podmínek. Identifikační údaje, které Klient v souladu s těmito Obchodními podmínkami sdělil Poskytovateli je Poskytovatel oprávněn uchovávat po dobu 20 dnu od ukončení smluvního vztahu mezi ním a Klientem. Údaje o Chráněné SIM, včetně údajů o její geografické poloze za poslední 3 měsíce před ukončením smluvního vztahu, je Poskytovatel oprávněn uchovávat po dobu 20 dnu ode dne ukončení smluvního vztahu s Klientem. Klient má právo přístupu ke svým údajům dle bodu 6.1 a právo na jejich opravu, především jsou-li tyto nepřesné a to prostřednictvím e-mailu zaslaným na adresu "osobniudaje@gope.cz". Na uvedené adrese může Klient požadovat vysvětlení či nápravu, pokud podle něj dochází ke zpracování uvedených údajů způsobem, které je v rozporu se zákonnou úpravou.

6.3 Uzavřením smlouvy o poskytování Služby Poskytovatele s Klientem, dává Klient automaticky svůj souhlas s tím, aby Poskytovatel sdělil identifikační údaje Klienta sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČ: 69346925. Předané údaje může sdružení SOLUS zpracovávat po dobu 3 let od uhrazení poslední pohledávky. Souhlas dle tohoto článku může Klient písemně odvolat, odvolání však nemá vliv na zpracování údajů, které již byly předány. Akceptací těchto Obchodních podmínek také Klient souhlasí s ověřováním své platební historie v registru dlužníků sdružení SOLUS.

6.4 Klient souhlasí s tím, že kdykoli na vyžádání mohou být identifikační údaje Klienta poskytnuté dle těchto Obchodních podmínek včetně údajů o geografické poloze Chráněné SIM poskytnuty Policii ČR v požadovaném rozsahu.

VII. PÍSEMNÁ SDĚLENÍ A DORUČOVÁNÍ

7.1 Veškerá korespondence bude zasílána na adresu Klienta uvedenou v aktivačním formuláři (dále jen "doručovací adresa") a v případě Poskytovatele na adresu uvedenou v bodě 1.5 nebo elektronicky emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem nebo pomocí datové schránky. Klient i Poskytovatel jsou oprávněni doručovací adresu jednostranně měnit písemným oznámením zaslaným druhé smluvní straně, které je účinné třetího (3) dne následujícího po doručení takového oznámení smluvní straně. Klient je povinen jakoukoli změnu údajů uvedených v bodě 2.3. těchto Obchodních podmínek písemně oznámit Poskytovateli do 7 (sedmi) dnů, kdy se o takové změn dozvěděl. Pro případ doručování mezi smluvními stranami platí, že doporučená zásilka, adresovaná smluvní straně na doručovací adresu, kterou se nepodaří doručit či ji adresát odmítne převzít, považuje se za doručenou 3 (třetím) dnem po jejím odeslání.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVEN

8.1 Klient výslovně prohlašuje, že aktivací Služby souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

8.2 Dále Klient bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé výpadkem Služby či nepřesností či chybnou informací o poloze a/nebo pohybu Chráněné SIM. Veškerá data o Chráněné SIM lze považovat pouze za přibližná, jejichž přesnost a správnost je omezena použitou technologií v daném místě.

8.3 Smluvní vztah mezi Klientem a Poskytovatelem, jakož i veškeré vztahy související se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, což Klient a Poskytovatel výslovně sjednávají a Klient s tímto odesláním aktivačního formuláře výslovně vyjadřuje svůj souhlas.

8.4 V případě, že by některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí těchto Obchodních podmínek.

8.5 Poskytovatel neodpovídá za zneužití nebo škody vzniklé zneužitím Služby Klientem nebo jinou osobou ve vztahu k třetím osobám nebo vůči Klientovi. Veškerou odpovědnost za jakékoliv škody, včetně, avšak nikoli pouze, přímých, nahodilých, následných, nepřímých škod nebo škod s represivní funkcí, vzniklých třetím osobám, včetně Chráněné osoby, která užívá Chráněnou SIM a Poskytovatele v souvislosti s využíváním Služby nese ve vztahu k Poskytovateli pouze a výlučně Klient, a to v plném rozsahu.

8.6 Veškeré finanční částky, které jsou uvedeny v těchto Obchodních podmínkách, jsou uvedeny bez DPH. DPH bude doúčtována dle aktuálně platné zákonné sazby.

8.7 Tyto podmínky je Poskytovatel kdykoli oprávněn doplňovat a měnit, přičemž takové aktuální znění nabývá účinnosti dnem zveřejněním internetové adrese www.najdute.cz/podminky, není-li stanoven termín pozdější.

Prohlášení o ochraně soukromí

GOPE Systems a.s. se zavazuje respektovat a ochraňovat Vaše soukromí. GOPE Systems a.s. se zavázal chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Provozovatel stránek www.najdute.cz je společnost GOPE Systems a.s. www.gope.cz GOPE Systems a.s. se zavazuje k ochraně a zabezpečení Vašich osobních údajů. Aktivně užíváme různých zabezpečovacích technologií a důmyslných postupů k tomu, abychom ochránili Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem. Pokud nám při objednávání výrobků nebo služeb sdělíte své osobní údaje, můžete si být jisti, že je použijeme pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi Vaší osobou a naší společností. GOPE Systems a.s

Kde jsou vyžadovány osobní údaje?

GOPE Systems a.s. na svých stránkách zveřejňuje informace nejen o produktech a službách, které nabízí, ale i informace o kontaktech na naší společnost, základní údaje o naší společnosti. Veškeré tyto informace jsou dostupné, aniž bychom po návštěvnících stránek vyžadovali jakékoliv osobní údaje.

Jaké údaje shromažďujeme?

GOPE Systems a.s. provozuje stránky www.najdute.cz , na kterých můžete objednávat produkty nebo služby, zadávat požadavky a registrovat se pro zasílání materiálů. Osobními údaji, které jsou shromažďovány na těchto stránkách, jsou fakturační informace, dodací adresa, kontaktní osoba, telefonní spojení, emailová adresa a obchodní transakce.

Kdo může přistupovat k osobním údajům?

GOPE Systems a.s. Vám umožnuje Vaše osobní údaje kdykoli kontrolovat a aktualizovat. Máte možnost nám sdělit, zda chcete získávat informace o našich produktech nebo službách. Poskytujeme Vám také možnost oznámit nám, že si nepřejete dostávat od nás nevyžádané materiály pro přímý marketing. Pokud tak učiníte, pokusíme se Vám co nejrychleji vyhovět.

Proč shromažďujeme tyto informace?

GOPE Systems a.s. bude shromažďovat a používat Vaše osobní údaje pouze s Vaším souhlasem, a to pro potřeby objednávání, případně následné používání produktů a služeb, které prodáváme nebo poskytujeme. Budeme používat Vaše údaje pro účely související s poskytováním služeb Vaší osobě, což zahrnuje zpracování objednávek, uzavření smlouvy, poskytování služeb a produktů, případně informací, které žádáte či odpovědí na Vaše stížnosti nebo dotazy.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

GOPE Systems a.s. získává Váš dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze společnosti a jejich dalším zpracováním registrací na našich stránkách. Jestliže se rozhodnete poskytnout nám osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat Vaši osobu), můžete si být jisti tím, že je použijeme pouze za účelem související s těmito webovými stránkami www.najdute.cz

Infolinka 09:00 - 17:00

314 314 213

Napište nám

info@najdute.cz
NajduTě je bezpečné